RODO

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, że:

1. Uczniowski Klub Sportowy „Grizzly” Gdańsk przetwarza dane osobowe Pani/Pana lub Pana/Pani dziecka w związku z przynależnością do klubu UKS Grizzly Gdańsk.
2. Administratorem danych osobowych jest UKS Grizzly Gdańsk, zarejestrowany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych Urzędu Miasta Gdańska pod numerem 35, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów, obsługę księgową, pracowników klubu oraz przez podmioty współpracujące z Administratorem w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora.
Administrator danych informuje, że:
1. przetwarzanie przez klub UKS Grizzly Gdańsk dane osobowe członków klubu UKS Grizzly Gdańsk oraz kandydatów na członków klubu UKS Grizzly Gdańsk pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
2. podanie danych osobowych klubu UKS Grizzly Gdańsk jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie UKS Grizzly Gdańsk. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie UKS Grizzly Gdańsk. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu UKS Grizzly Gdańsk albo z wystąpieniem z klubu UKS Grizzly Gdańsk;
3. W celu zmiany danych lub ich poprawienia należy skontaktować się z klubem poprzez maila kontakt@judo-gdansk.pl lub telefonicznie 502 285 108;
4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pana/Pani oraz/lub Pana/Pani dziecka jest niezbędność tego przetwarzania do realizacji zadań statutowych klubu UKS Grizzly Gdańsk, takich jak: prowadzenie szkolenia sportowego/rekreacyjnego, udział we współzawodnictwie sportowym, uczestniczenie w obozach i zgrupowaniach, realizowanie zadań publicznych, pozostałej działalności statutowej klubu;
5. Pani/Pana dane osobowe:
a. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
b. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu UKS Grizzly Gdańsk wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
c. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu UKS Grizzly Gdańsk, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
d. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
e. obejmują: nazwisko i imię członka/członka uczestnika, miejsce i data urodzenia; numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, numery kontaktowe do rodziców, imiona rodziców, adres e-mail, szkołę;
5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
6. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub UKS Grizzly Gdańsk dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).