Regulamin UKS GRIZZLY GDAŃSK

 

REGULAMIN Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grizzly” Gdańsk

 

§ 1

UKS GRIZZLY GDAŃSK działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut i ustawę o Kulturze Fizycznej.

§ 2

Celem działalności Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i pozaszkolnym, jak i dorosłych, na wszystkich poziomach umiejętności w sekcji judo oraz innych sekcjach sportowych.

§ 3

1. Przyjęcie trenującego do danej sekcji UKS „Grizzly” Gdańsk następuje po złożeniu:

a) deklaracji przystąpienia do UKS GRIZZLY GDAŃSK

b) oświadczenia o stanie zdrowia zezwalającym na uczestnictwo w zajęciach oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań (dotyczy dzieci młodszych) lub badań sportowych wykonanych w Poradni Medycyny Sportowej (dotyczy dzieci powyżej 6 roku życia), których ważność wynosi 6 do 12 m-cy. Skan zaświadczenia lub badań sportowych należy przesłać w przeciągu 2 tygodni od przystąpienia do klubu na mail klubowy judo.gdansk@gmail.com. Zawodnicy nieposiadających aktualnych zaświadczeń lub badań nie będą dopuszczeni do treningów.

c) opłaceniu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Przyjęcie dziecka do sekcji judo klubu UKS GRIZZLY GDAŃSK wiąże się z wnoszeniem comiesięcznych składek członkowskich, o których mowa w § 5regulaminu, zakupu pakietu startowego – §7, opłacenia ubezpieczenia – §8.

3. Rezygnacja z członkostwa w klubie (wypowiedzenie umowy) związana jest z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia z obowiązkiem opłacenia składek członkowskich w tymże czasie – za miesiąc złożenia rezygnacji oraz za kolejny pełny miesiąc. Np. osoba chcąca zrezygnować z treningów w klubie z dniem 1-go września winna dostarczyć druk rezygnacji najpóźniej do 1-go lipca oraz uregulować składki za lipiec oraz sierpień.

Powiadomienie o rezygnacji z członkostwa można złożyć do Zarządu klubu wyłącznie w jednej z niżej wymienionych form:

a) pisemnie na ręce trenera,

b) skanu na adres klubowy judo.gdansk@gmail.com

4. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust.3 rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych składek członkowskich w wysokości określonej w § 2 do czasu powiadomienia o rezygnacji z członkostwa.

5. Możliwość zawieszenia treningów istnieje tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i jest rozpatrywana przez Zarząd UKS Grizzly Gdańsk na podstawie pisma wniesionego przez osobę zainteresowaną. Osoby, które dokonają samowolnego zawieszenia treningów na dany okres czasu, po ewentualnym wznowieniu członkostwa, będą zobowiązane do pokrycia składek członkowskich również za ten okres – np. osoba zawieszająca treningi w czerwcu po powrocie we wrześniu będzie zobowiązana do pokrycia składek za czerwiec, lipiec, sierpień oraz wrzesień wraz z obowiązującą zwiększoną opłatą o 20 zł za każdy miesiąc.

§ 4

Zarząd i zespół trenerski UKS Grizzly Gdańsk nie wyrażają zgody by zawodnik, który przystąpił do UKS Grizzly Gdańsk, był członkiem innego klubu judo lub uczestniczył w treningach [prócz treningów, które są przez nasz klub określane: m.in randori sobotnie i środowe, szkolenia, campy etc.] innego klubu niż UKS Grizzly Gdańsk. Takie działania będą traktowane jako działania na szkodę klubu, co wiązać się będzie ze złożeniem do Zarządu klubu wniosku o usunięcie zawodnika z pocztu członków klubu bez możliwości ponownego przyjęcia go.

§ 5

1. Składka członkowska jest stała dla każdej liczby treningów w tygodniu oraz niezależna od faktycznych obecności zawodnika  na zajęciach i wynosi od 01.09.2023 r.:

I. wszystkie grupy treningowe [liczba treningów, to liczba dostępnych treningów w danej filii, a nie liczba treningów, w których dany zawodnik deklaruje uczestnictwo. Nie są tu wliczane randori na AWFiS i na SGKS]:

w miesiącach od stycznia do grudnia:

  • 2 treningi tygodniowo – 160,- zł miesięcznie
  • więcej niż 2 treningi tygodniowo – 180,- zł miesięcznie
  • jednorazowy trening – 60,- zł
  • trening indywidualny – 150,- zł

c) dodatkowo obowiązują zniżki dla rodzeństw: każde kolejne dziecko trenujące w naszym klubie płaci składkę o 20 zł mniejszą niż podstawowa

d) w przypadku całkowitego przejścia na treningi zdalne na platformie ZOOM, w wyniku wprowadzenia ewentualnych obostrzeń w Polsce, wynosić będzie 100 zł. W przypadku krótszego ograniczenia treningów rzeczywistych niż pełen miesiąc składka miesięczna wynosić będzie jak stanowi punkt §4.

e) w okresie wakacji składka jest niezmienna ze względu na całoroczny okres treningów w UKS GRIZZLY GDAŃSK, a osoby, które zrezygnują z członkostwa na okres letni i będą chciały wznowić je po nim, będą zobligowane do pokrycia składek za miesiące wakacyjne wraz ze zwiększoną opłatą o 20 zł przypadającą na każdy miesiąc wakacji np. osoba składająca rezygnację w czerwcu i chcącą powrócić do treningów we wrześniu będzie musiała pokryć składkę za miesiąc lipiec + 20 zł oraz za miesiąc sierpień + 20 zł.

2. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu UKS Grizzly. Składki w zmienionej wysokości obowiązują od miesiąca następującego podjęcie uchwały, chyba, że ustalony zostanie późniejszy termin.

3. Składki członkowskie wnoszone są na konto klubu wyłącznie poprzez platformę sportbm [w tym wypadku za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków na konto] do 11 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc.

4. Po terminie (po 11-tym dniu miesiąca) wpłata składek powiększona jest o 20 zł.

5. W przypadku niewniesienia składki członkowskiej w terminie, z zastrzeżeniem ust. 6 dziecko może zostać niedopuszczone do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.

6. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku Zarząd klubu może odroczyć termin płatności składek członkowskich.

7. W przypadku braku wpłat przez okres dłuższy niż jeden miesiąc dług przekazujemy na ręce firmy windykacyjnej wraz z możliwością wpisania dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników.

§ 6

1. Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:

a) wynajem sali do zajęć judo;

b) wynagrodzenie trenerów;

c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia treningu judo;

d) promocję klubu w mediach;

e) opłaty statutowe w Polskim Związku Judo oraz Pomorskim Okręgowym Związku Judo;

f) dofinansowanie udziału dzieci na zawodach;

g) opłaty biurowe i administrację klubu.

2. O wysokości dofinansowania udziału dzieci na zawodach decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały. Kwota dofinansowania uzależniona jest od rangi zawodów i klasy zawodników.

§ 7

Każdy członek sekcji jest zobowiązany w okresie maksymalnie do 2 tygodni od przystąpienia do klubu (złożenia deklaracji) do zakupu pakietu startowego (zawartość pakietów może ulegać zmianie, opis będzie znajdował się na stronie internetowej klubu).

§ 8

Każdy członek sekcji musi, zgodnie z ustawą, uczestniczyć w ubezpieczeniu klubowym, a co za tym idzie – opłacić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wysokość składki podawana jest na stronie internetowej klubu i a płatność za nią pojawi się systemie sportbm (ubezpieczenie obowiązuje 12 miesięcy).

§ 9

Każdy członek sekcji zobowiązany jest do założenia konta na platformie sportbm.com. W przypadku nieletnich konto zakładają i obsługują opiekunowie prawni zawodnika. Link aktywacyjny do platformy obsługującej UKS GRIZZLY GDAŃSK uzyskuje się drogą mailową z klubu.

§ 10

1. Zawodnik sekcji judo klubu UKS „Grizzly” zobowiązany jest w szczególności do:

a) przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz dodatkowo tych określonych w regulaminie sali treningowej danej sekcji judo klubu UKS „Grizzly”;

b) kulturalnego zachowania się;

c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, wszystkich pracowników oraz pozostałych osób;

d) kulturalnego zachowania się na zawodach judo;

e) wykonywania poleceń wydanych przez trenera;

f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach;

g) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.);

h) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej judo (wyjście do łazienki, szatni itp.);

i) dbania o sprzęt sportowy;

j) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (judogi, koszulki, spodenki, dresy bez suwaków)

k) udziału w zawodach, do których został wytypowany przez trenera;

l) występowania na zawodach w stroju klubowym (judogi z naszywkami klubu, koszulka klubowa, dresy klubowe);

m) godnego reprezentowania klubu na zewnątrz.

2. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających obowiązki określone w ust. 1 poprzez:

a) upomnienie,

b) upomnienie przy całej grupie,

c) upomnienie w obecności rodzica,

d) usunięcie zawodnika z zajęć,

e) niezgłoszenie zawodnika do zawodów,

f) wycofanie zawodnika ze startu w zawodach, z konsekwencjami finansowymi z tego wynikającymi,

g) złożenie do Zarządu klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika,

h) złożenie do Zarządu klubu wniosku o usunięcie zawodnika z pocztu członków klubu.

§ 11

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, że:

1. Uczniowski Klub Sportowy „Grizzly” Gdańsk przetwarza dane osobowe Pani/Pana lub Pana/Pani dziecka w związku z przynależnością do klubu UKS Grizzly Gdańsk.
2. Administratorem danych osobowych jest UKS Grizzly Gdańsk, zarejestrowany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych Urzędu Miasta Gdańska pod numerem 35, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów, obsługę księgową, pracowników klubu oraz przez podmioty współpracujące z Administratorem w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora.
Administrator danych informuje, że:
1. przetwarzanie przez klub UKS Grizzly Gdańsk dane osobowe członków klubu UKS Grizzly Gdańsk oraz kandydatów na członków klubu UKS Grizzly Gdańsk pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
2. podanie danych osobowych klubu UKS Grizzly Gdańsk jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie UKS Grizzly Gdańsk. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie UKS Grizzly Gdańsk. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu UKS Grizzly Gdańsk albo z wystąpieniem z klubu UKS Grizzly Gdańsk;
3. W celu zmiany danych lub ich poprawienia należy skontaktować się z klubem poprzez maila kontakt@judo-gdansk.pl lub telefonicznie 502 285 108;
4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pana/Pani oraz/lub Pana/Pani dziecka jest niezbędność tego przetwarzania do realizacji zadań statutowych klubu UKS Grizzly Gdańsk, takich jak: prowadzenie szkolenia sportowego/rekreacyjnego, udział we współzawodnictwie sportowym, uczestniczenie w obozach i zgrupowaniach, realizowanie zadań publicznych, pozostałej działalności statutowej klubu;
5. Pani/Pana dane osobowe:
a. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
b. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu UKS Grizzly Gdańsk wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
c. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu UKS Grizzly Gdańsk, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
d. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
e. obejmują: nazwisko i imię członka/członka uczestnika, miejsce i data urodzenia; numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, numery kontaktowe do rodziców, imiona rodziców, adres e-mail, szkołę;
5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
6. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub UKS Grizzly Gdańsk dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Bank Millennium
73 1160 2202 0000 0003 6759 8935

Kontakt: pon. - piąt. 9:00 - 17:00
tel.: 502 285 108
e-mail: judo.gdansk@gmail.com

 

UKS GRIZZLY GDAŃSK
ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk
NIP: 584-24-10-646
REGON: 192000695